Bob Dylan har fått sin Nobelmedalj och sitt diplom

Svenska Akademien träffade tidigare idag Bob Dylan under en privat ceremoni, liten och informell, och Dylan fick ta emot sin guldmedalj och sitt diplom. Tolv akademiledamöter närvarade och direktören, herr Östergren, överlämnade föremålen till pristagaren. En lång stund tillbringades med att titta närmare på medaljen, i synnerhet den vackert arbetade baksidan, som visar en ung man som sitter under ett lagerträd och lyssnar till Musan. Inskriptionen är hämtad ur Vergilius Aeneiden och lyder Inventas vitam iuvat excoluisse per artes, som på svenska brukar återges med ”lyckligt när människans liv uppfinnarens bragder förädla”. Dagen avslutades med Dylans extraordinära framträdande på Waterfront.

Foto: Björn Larsson Ask/TT.

Good news about Dylan

Photo: William Claxton

In a few days Bob Dylan will visit Stockholm and give two concerts. The Swedish Academy is very much looking forward to the weekend and will show up at one of the performances. Please note that no Nobel Lecture will be held. The Academy has reason to believe that a taped version will be sent at a later point. (Taped Nobel lectures are presented now and then, the latest of which was that of Nobel Laureate Alice Munro in 2013.) At this point no further details are known.

The good news is that the Swedish Academy and Bob Dylan have decided to meet this weekend. The Academy will then hand over Dylan’s Nobel diploma and the Nobel medal, and congratulate him on the Nobel Prize in Literature. The setting will be small and intimate, and no media will be present; only Bob Dylan and members of the Academy will attend, all according to Dylan’s wishes.

Goda nyheter om Dylan

Foto: William Claxton

Om några dagar besöker Bob Dylan Stockholm och ger två konserter. Svenska Akademien ser mycket fram emot veckoslutet och kommer att sitta i publiken vid ett av tillfällena. Ingen Nobelföreläsning kommer att hållas i samband med detta besök. Dock har Akademien fått beskedet att en inspelad sådan av något slag är att vänta. (Inspelade Nobelföreläsningar har förekommit vid flera tillfällen, senast 2013 då Alice Munro fick sitt pris.) Än så länge är detaljerna oklara.

Den goda nyheten är att Bob Dylan och Svenska Akademien har kommit överens om att träffas denna helg. Akademien kommer då att lämna över Dylans Nobeldiplom och Nobelmedaljen och gratulera honom å det varmaste till Nobelpriset i litteratur. Mötet blir litet och intimt, och inga medier kommer att närvara; enbart Bob Dylan och ledamöter av Svenska Akademien deltar, detta på pristagarens egen begäran.

Dylans konserter

Dylan i Stockholm 1966. Björn Larsson Ask/TT

På lördag och söndag kommande helg håller Bob Dylan konserter i Stockholm. Svenska Akademien ser mycket fram emot veckoslutet. Konsertplanerna fastlades långt innan 2016 års Nobelpristagare i litteratur hade utsetts.

På förekommen anledning vill Svenska Akademien meddela att inga telefonsamtal med Bob Dylan ägt rum de senaste månaderna. Dylan är inte desto mindre medveten om att en Nobelföreläsning måste hållas senast den 10 juni, om en utbetalning av prisbeloppet skall bli aktuell. Så heter det i Nobelstiftelsens stadgar. Vad han sedan beslutar sig för att göra är hans ensak.

För Svenska Akademiens del står det i alla händelser klart att 2016 års Nobelpristagare i litteratur är Bob Dylan och ingen annan.

Dylan i Stockholm 1966. Olle Lindeborg/TT